POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

Jeżeli ją czytasz to znak, że cenisz swoją prywatność.

Dlatego też przygotowałam tę Politykę Prywatności i plików cookies, w których znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych przez Key Control – Agnieszka Herman, ul. Kopernika 31, 55-020 Wilczków, NIP: 8991027078, REGON: 021183004, w związku z prowadzeniem witryny internetowej: https://pasjairozwoj.pl.

Opisuję tutaj zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii w ramach mojej strony internetowej https://pasjairozwoj.pl służącej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Key Control – Agnieszka Herman, ul. Kopernika 31, 55-020 Wilczków, NIP: 8991027078, REGON: 021183004.

Administratorem strony jest Key Control – Agnieszka Herman, ul. Kopernika 31, 55-020 Wilczków, NIP: 8991027078, REGON: 021183004.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności napisz do mnie wiadomość na adres e-mail: admin@pasjairozwoj.pl

  • 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – Key Control – Agnieszka Herman, ul. Kopernika 31, 55-020 Wilczków, NIP: 8991027078, REGON: 021183004 prowadząca witrynę internetową https://pasjairozwoj.pl

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze Strony.

Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony.

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony.

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://pasjairozwoj.pl

Użytkownik – osoba fizyczna, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą̨ być́ świadczone usługi drogą elektroniczną lub, z którą zawarta może być́ Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, spełniająca wymagania określone w niniejszym Regulaminie i zaakcentowała Regulamin.

  • 2 Sposób przetwarzania danych:

Administrator zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzania danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania oraz osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
Administrator gwarantuje poufność przekazanych danych osobowych oraz informuje, że nie udostępnia przekazanych danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością, ponieważ podjęte zostały niezbędne czynności celem ich ochrony przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione. Jednocześnie administrator informuje, że zostały wdrożone wymagania przewidziane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, GDPR).
Administrator przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba, że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Użytkownik ma prawo do:

– żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Administrator oświadcza, że:

– przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem,

– zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

– przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dostęp do danych osobowych posiada Administrator oraz świadczący usługi na jego rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się wyłącznie w celu i zakresie określonym przez Administratora.
Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych przez siebie danych.

  • 3 Dane osobowe

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter i formularz zamówienia produktu elektronicznego bądź usługi.
Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.

Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zamówienia produktu lub usługi elektronicznej przetwarzane są w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury VAT dokumentującej zakup.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
– prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

  • 4 Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych
  1. Administrator nie udostępnia, nie sprzedaje, ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce Prywatności bądź, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jego imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych
  3. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych poniższym dostawcom usług:

– SMARTHOST SP. Z O.O. UL. Partyzantów 1, 42-217 Częstochowa – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

– Mailer Lite, Paupio Str. 46, Wilno – w celu wysyłania Newslettera z ofertami handlowymi, nowościami i promocjami,

  • 5 Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

Niniejszym Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają̨ z niej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą̨ serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)

  • 6 Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

  • 7 Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Podstawą niniejszej Polityki Prywatności są regulacje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Polityka Prywatności , Wrocław dnia 24 maja 2018r.

Ostatnia aktualizacja: 30-03-2021r.